SCB ACADEMY

"SHOWTIME"

THEATRE WORKSHOP

29 MAR 2019
at SCB HEADQUARTER

SCB ACADEMY

"Showtime" Theatre Workshop


ได้ร่วมมือกับทาง Selladoor Asia Pacific จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาสำหรับพี่ๆ น้องๆ SCB สมาชิกโครงการภายใน CAD #2 (Ctrl Alt Del #2)
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์  มีอายุตั้งแต่ 25-55 ปี จำนวน 100 ท่าน 
โดยจัดขึ้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์(สำนักงานใหญ่) สำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ


- เสริมสร้างการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
- เสริมสร้างการทำงานเป็น Teamwork 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- พัฒนาทักษะการพูด ทักษะการฟัง
- การใช้เสียงที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะ Creative ด้านที่จำเป็น

เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
โดยใช้วิธีของ Drama School จากประเทศอังกฤษ